ДИЈАГНОСТИКА И АНАЛИЗА

Thin Prep

Thin Prep

http://www.thinprep.com.au/ Новиот петгодишен тест за преглед на грлото на матката открива инфекција со хуман папиломавирус (ХПВ) и го заменува двогодишниот пап-тест. Ако се открие HPV, лабораторијата автоматски ќе спроведе рефлексен тест за цитологија базирана на течност (LBC) на истиот примерок за да утврди дали се присутни клеточни абнормалности. Доколку се извршат двата теста, извештајот за патологија ќе вклучува комбиниран резултат како категорија на ризик (низок, среден и висок) со препорачано клиничко дејствување. Доколку се откриени какви било абнормалности на жлездите, потребно е следење во согласност со Упатството од 2016 година. Пациентите кои имаат знаци или симптоми кои укажуваат на болест на грлото на матката, се тестираат и управуваат преку различна клиничка патека.

Пациентите кои имаат знаци или симптоми, без оглед на возраст, се препорачува да направат ко-тест (HPV и LBC) и да размислат за упатување кон соодветни испитувања за да се исклучи малигнитет на гениталниот тракт.

Закажи консултација